גיליון 5988 עמוד 1 מתאריך 18/08/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ח באב התשס״ט    5988    18 באוגוסט 2009

עמוד    עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 5314    הודעות    בדבר הענקת רישיונות לחיפושי נפט והפקתו. 5318

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 5314    הודעה    בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט..................... 5318

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים לרשויות    הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין. 5318

מקומיות............................................................................... 5315    הודעות    לפי חוק התכנון והבניה......................................... 5319

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 5315    הודעה    לפי חוק הצהרות מוות............................................. 5333

מינוי זמני של מנהל ענייני חשמל....................................... 5317    בקשות    לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 5334

הודעה על בקשה לתיק1ן ההודעה בדבר בקשות    הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 5336

לרישום זכות מטפחים.................................................... 5317    הודעות    מאת הציבור................................................................ 5337