גיליון 5988 עמוד 2 מתאריך 18/08/20091 ס"ח התשי"א, 52.


הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(6) לחוק הממשלה, התשס״א-2001י )להלן - חוק הממשלה(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק-יסוד: הממשלה2, ששר התעשיה המסחר והתעסוקה, בנימין בן אליעזר, ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן הארץ, מיום כ"ה בתמוז התשס׳׳ט )17 ביולי 2009( עד יום ה' באב התשס׳׳ט )26 ביולי 2009(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק הממשלה, נמסרה הודעה לכנסת.

א' באב התשס׳׳ט )22 ביולי 2009( )חמ 3281—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס"ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס"ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951י )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה )להלן - המשרד( אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעילות של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

)א( תחום פעולה כללי

)1( המנהל הכללי, לעניין עסקאות שבתחום הפעילות של המשרד, יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלת סכום;

)2( המשנה למנהל הכללי, לעניין עסקאות שבתחום הפעילות של המשרד, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים )להלן -

ש"ח(;

)3( מנהל הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי )רשפ"ת(, לעניין עסקאות שבתחום הפעילות של היחידה יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 300,000 ש"ח;

)4( סגן מנהל כללי בכיר או מנהל מינהל או מנהל אגף בכיר או מקביליהם, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולם, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 200,000 ש"ח;

)5( מפקח עבודה ראשי, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 200,000 ש"ח;

)6( מנהל אגף לתעסוקת נשים, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 200,000 ש"ח;

)7( מנהלי אגף או מקביליהם, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולם, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 100,000 ש״ח;

)8( מנהלי תחום משאבים חומריים, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולם, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 86,000 ש"ח;

)9( מנהל המעבדה הלאומית לפיסיקה, לעניין עסקאות הנוגעות לקבלת עבודות וביצוע מחקרים, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד סכום של 55,000 ש"ח;

)10( ממונה על הדרכה, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 43,000 ש"ח;

)11( ממונה על יחידת בקרה ותפוקות, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 43,000 ש"ח;

)12( מנהל המחלקה הפדגוגית, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 43,000 ש"ח;

)13( מרכז מכרזים ורכש, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 43,000 ש"ח.

)ב( מחוזות - כללי

)1( מנהל מינהל )מחוז(, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב משרד או סגנו או גזבר מחוזי - עד לסכום של 200,000 ש"ח;

)2( ממונה מחוז, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום של 86,000 ש"ח;

)3( מנהל מה"ט )המכון להכשרה טכנולוגית( לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום של 86,000 ש"ח;

)4( מנהל מרכז הכשרה ממשלתי, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום של 20,000 ש"ח;

)5( מנהל היחידה לפיתוח טכנולוגי )מא"ה(, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום של 20,000 ש"ח;

)6( מנהל מדור בנא"ם מחוזי, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי

-    עד לסכום של 20,000 ש"ח;

)7( אמרכ"ל מחוזי, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום של 20,000 ש"ח.

5314    ילקוט הפרסומים 5988, כ״ח באב התשס״ט, 18.8.2009