גיליון 5989 עמוד 1 מתאריך 18/08/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח באב התשס״ט    5989    18 באוגוסט 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 5354

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................5411