גיליון 5990 עמוד 1 מתאריך 25/08/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' באלול התשס״ט    5990    25 באוגוסט 2009

עמוד הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק הממשלה . 5442

הודעה על מינוי ועדת שירות המדינה............................. 5442

הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל 5442

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 5442

הודעה על מינוי ועדה ציבורית לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים למשרת היועץ המשפטי

לכנסת................................................................................... 5443

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים

חברתיים (מס הכנסה שלילי).......................................... 5443

מינוי חבר במועצה הארצית לתכנון ולבניה....................... 5443

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................... 5444

מינוי וביטול מינוי קצינת מבחן לנוער .................................. 5444

מינוי קצינת מבחן למבוגרים...................................................... 5444

הסמכת פקידת סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

(אישור הסכם ומעמד היילוד)......................................... 5444

הכרה בגנים בוטניים...................................................................... 5444

הודעה על מינוי חבר מינהלה לפי חוק לעידוד השקעות

הון בחקלאות.......................................................................... 5444

מינוי חבר ועדה ענפית לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור

ושיווק), תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות) . 5445 מינוי וביטול מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות............................................................................... 5445

מינוי ממונים למועצה הדתית ראש פינה ........................... 5445

הודעה על מינוי חברים לוועדת עררים לפי חוק החשמל. 5445 אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים......................................... 5446

עמוד

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינוי בתקן............... 5446

החלטה לפי חוק מבקר המדינה................................................ 5447

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה................................................... 5447

הודעה על מתן הוראות לחברות לניהול קרנות נאמנות 5447 הודעה על מתן הוראות לתאגידים מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק

השקעות ובניהול תיקי השקעות................................... 5447

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל................... 5447

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז........................................................................... 5448

הודעה בדבר הפקדה מחדש של תכנית מיתאר מחוזית

חלקית למחוז הצפון............................................................ 5448

הודעות בדבר תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות למחוז

הצפון ולמחוז הדרום.......................................................... 5449

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות)............ 5450

תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה (מעודכן) לשנת

הכספים 2008.......................................................................... 5451

מינוי ועדת ערר לארנונה (רעננה)............................................ 5451

מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות (מרחבים).... 5451

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות........................................... 5452

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)

ולפי חוק התכנון והבניה................................................... 5452

הודעה בדבר בקשה להצהרת מוות........................................ 5476

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט............................ 5476

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 5476

הודעות מאת הציבור.................................................................... 5477