גיליון 5991 עמוד 1 מתאריך 27/08/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באלול התשס״ט    5991    27 באוגוסט 2009

עמוד    עמוד

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים.................................... 5490    הודעות על פטורים מאישור הסדר    כובל.......................... 5495

הודעות על מינוי וביטול מינוי של חשבים מלווים לפי    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 5497

פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות..... 5490    הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 5503

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות............... 5491    הודעות מאת הציבור................................................................ 5503

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 5492    דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 5508