גיליון 5992 עמוד 1 מתאריך 27/08/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באלול התשס״ט    5992    27 באוגוסט 2009

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים)...........................5510

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי....................................................5510

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 6) (תיקון), התשס׳׳ט-2009..................................... 5510

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2009 לפי תקנות רואי חשבון.........................................5510

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים......................................5511

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................................5511