גיליון 5992 עמוד 2 מתאריך 27/08/2009הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים בנוסף לרשימה שפורסמה בי”פ 5987, התשס׳׳ט, עמ' 5310:

לבתי משפט השלום מחוז חיפה

הרשם אבישי רובס, עו׳׳ד יאיר מלצר, עו׳׳ד אורנה אליגון-דר, עו׳׳ד נאסר ג׳השאן, עו׳׳ד נסרין עדוי.

לבתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז הצפון

עו׳׳ד אסף זגורי,    עו׳׳ד סמארה נצר.

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז תל אביב

הרשמת מירה דהן,    עו׳׳ד סמארה נצר.

לבתי משפט השלום מחוזות תל אביב והמרכז

עו׳׳ד עדנה נוימן,    עו׳׳ד אסתר ז׳יטניצקי (רקובר).

לבתי משפט השלום מחוז הדרום - אילת )2( מתוכם אחד משפחה

עו׳׳ד רות אטדגי פריאנטה.

לבתי משפט השלום מחוז ירושלים

עו׳׳ד נאסר ג׳השאן.

ה' באלול התשס׳׳ט (25 באוגוסט 2009)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ק”ת התשמ״ד, עמ' 2870; התשנ׳׳ד, עמ' 218; התשנ׳׳ז, עמ' 342.

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

אני מודיע בהתאם לסמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי”ג-953י', כי באכרזה בדבר החלפת תקן רשמי הדנה בהחלפת ת”י 1011 חלק י2, במקום ””ביום 1.9.2009” יבוא ”מיום כ”ב באלול התשע׳׳א (1 בספטמבר 2010)”.

ל' באב התשס׳׳ט (20 באוגוסט 2009) (חמ 3-95)

בנימין )פואד( בן אליעזר

_    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

1    ס”ח התשי”ג, עמ' 30; התשנ”ח, עמ' 52.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 3241.

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )מס' 6( )תיקון(, התשס״ט-2009

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ג) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-11953, אני מכריז לאמור:

1 ס”ח התשי”ג, עמ' 30; התשנ”ח, עמ' 52.

1. תיקון סעיף 3

בסעיף 3 לאכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 6), התשס׳׳ט-22009, במקום ”180 ימים” יבוא ”מיום כ”ב באלול התשע׳׳א (1 בספטמבר 2010)”.

ל' באב התשס׳׳ט (20 באוגוסט 2009) (חמ 3-95)

בנימין )פואד( בן אליעזר

_    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

2 ק”ת התשס”ט, עמ' 580.

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2009

לפי תקנות רואי חשבון, התשט”ז-1955 בהתאם לתקנה 4 לתקנות רואי חשבון, התשט”ז-11955, מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד סתיו 2009 יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:

התאריך

הנושא

בחינות ביניים חלק א':

כ״ה בחשוון התש״ע (12 בנובמבר 2009)

מבוא לחשבונאות

י״ד בכסלו התש״ע (1 בדצמבר 2009)

משפט עסקי

בחינות ביניים חלק ב':

כ״ג בחשוון התש״ע (10 בנובמבר 2009)

כלכלה

ו׳ בכסלו התש״ע (23 בנובמבר 2009)

יסודות ביקורת החשבונות

ב׳ בכסלו התש״ע (19 בנובמבר 2009)

תמחיר וחשבונאות ניהולית

בחינות סופיות חלק א':

כ״ה בחשוון התש״ע (12 בנובמבר 2009)

סטטיסטיקה

ט״ז בכסלו התש״ע ׳(3 בדצמבר 2009)

חשבונאות פיננסית

י״א בטבת התש״ע (28 בדצמבר 2009)

דיני תאגידים ומסחר

ח׳ בכסלו התש״ע (25 בנובמבר 2009)

מימון

ל׳ בחשוון התש״ע (17 בנובמבר 2009)

טכנולוגיות מידע

ד׳ בטבת התש״ע ׳(21 בדצמבר 2009)

דיני מסים א'

1 ק”ת התשט”ז, עמ' 34.

ילקוט הפרסומים 5992, ז' באלול התשס׳׳ט, 27.8.2009 5510