גיליון 5993 עמוד 1 מתאריך 31/08/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באלול התשס״ט    5993    31 באוגוסט 2009

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 5518

מינויים לפי חוק בתי המשפט וחוק בית המשפט

לענייני משפחה................................................................. 5518

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה.................... 5518

מינוי רשמים לפי חוק ההוצאה לפועל וחוק בתי

המשפט................................................................................. 5518

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................... 5520

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), וחוק בתי דין

מינהליים.............................................................................. 5520

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום), וחוק בתי דין מנהליים................................. 5520

מינוי חבר לוועדת ערר לפי חוק הגנת כינויי מקור

וציונים גאוגרפיים, ולפי חוק בתי דין מינהליים. 5520 מינוי יושב ראש הנהלת הקרן למימון תובענות

ייצוגיות................................................................................ 5521

הסמכה לעיין במרשם האוכלוסין........................................ 5521

מינוי ממונים על הגבייה......................................................... 5521

מינוי נציג המשרד לביטחון הפנים לפי תקנות העונשין )דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדםוהחזקה בתנאי

עבדות(.................................................................................. 5521

מינוי חברים בוועדות    ערר לפי חוק שירותי הסעד....... 5521

מינוי ושינוי מינוי פקידות סעד לפי חוק ההגנה על

חוסים .................................................................................... 5522

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים)... 5522 עמוד

מינוי פקידת סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)........ 5522

מינוי ושינוי מינוי קצינת מבחן למבוגרים.......................... 5522

שינוי מינוי וביטול מינוי של קצינת מבחן לנוער ........... 5522

שינוי הסמכת פקידות סעד לפי חוק אימוץ ילדים....... 5523

מינוי הנהלת הקרן למניעת זיהום הים.............................. 5523

מינוי חבר להנהלת הקרן לשמירת הניקיון....................... 5523

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון במועצה הארצית

לתכנון ולבניה.................................................................... 5523

אכרזה על מטבע זיכרון............................................................ 5523

הודעה על העלות הכוללת לאשראי לא צמוד הניתן

לציבור................................................................................... 5524

מינוי ממלא מקום לנציג מנהל מינהל התכנון במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 5524

הודעה בדבר אופן ההצטרפות לרשימת המנויים על

קבלת הודעות לפי תקנות המכרזים ......................... 5524

הודעה בדבר רישום זכויות מטפחים בספר הזכויות.... 5524

תמצית תקציב רגיל של עיריית אילת לשנת 2008........ 5525

הודעה בדבר הפקדת תכנית מחוזית חלקית למחוז המרכז 5526 תיקון הודעות בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה ...................................................... 5526

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.................................... 5527

הודעת הסדר במקרקעין........................................................... 5527

הודעה על בקשה לחידוש רישום ....................................... 5527

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 5528

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 5535

הודעות מאת הציבור................................................................ 5553