גיליון 5994 עמוד 1 מתאריך 03/09/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באלול התשס״ט    5994    3 בספטמבר 2009

עמוד

הסמכה לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת........................... 5558

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 5558

הודעות על הכרה והתליית הכרה בעמותה לאימוץ

בין-ארצי............................................................................... 5558

הרשאות וצווי הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) וחוק הגנת הצומח. 5558

מינוי מפקח לפי חוק הגנת הצומח...................................... 5560

מינוי והסמכת מפקחת עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח

על העבודה......................................................................... 5560

אכרזה על מטבע זיכרון............................................................ 5561

הודעות בדבר קביעת ערכם הנקוב של מטבעות ושאר

פרטיהם................................................................................. 5561

עמוד

הודעה על מתן הוראה למנהלי קרנות לפי חוק

השקעות משותפות בנאמנות...................................... 5561

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של חברת

דואר ישראל בע׳׳מ לפי תקנות חובת המכרזים.... 5561 הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין

והוצאת חבר מן הלשכה................................................ 5561

הודעה על מינוי ממלא מקום זמני למנהל הארנונה

(ראשון לציון)...................................................................... 5563

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (קרית גת)............. 5563

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 5563

הודעות בדבר בקשות להצהרת מוות................................ 5594

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 5595

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 5599

הודעות מאת הציבור................................................................ 5599