גיליון 5995 עמוד 1 מתאריך 09/09/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' באלול התשס״ט    5995    9 בספטמבר 2009

עמוד

מינוי קאדים לכהונה בפועל.................................................. 5614

מינוי חבר לוועדת ערר לפי חוק הגנת כינויי מקור

וציונים גאוגרפיים וחוק בתי דין מינהליים........... 5614

הודעה בדבר מינוי רופאים מוסמכים לפי חוק הנכים

(טיפול רפואי)..................................................................... 5614

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי חוק הנכים

(ועדות רפואיות)............................................................... 5614

מינוי ממלא מקום לחבר ועדת ערר לפי חוק להסדרת

הביטחון בגופים ציבוריים............................................ 5614

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ופקודת בריאות העם...................................................... 5615

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

אכיפה - מעצרים)........................................................... 5616

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת

היהודיים (ניהול מועצות)............................................. 5616

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית יבנה...................... 5616

של תשתיות לאומיות..................................................... 5616

מינוי חברים בוועדה לענייני הדברה לפי תקנות

רישוי עסקים (הדברת מזיקים).................................... 5616

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן................................................................ 5617

אצילת סמכויות המפקח על התעבורה............................. 5617

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה

והשירותים החברתיים................................................... 5617

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט........................ 5621

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות (חיפה)........................ 5624

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2009........ 5625

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.7.2009..... 5625

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 5631

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 5637

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 5651

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 5652

הודעות מאת הציבור................................................................ 5653

עמוד

מינוי נציג השר להגנת הסביבה במועצה הארצית לתכנון ולבניה ובוועדה הארצית לתכנון ולבניה