גיליון 5996 עמוד 1 מתאריך 10/09/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א באלול התשס״ט    5996    10 בספטמבר 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 5658

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 5697