גיליון 5998 עמוד 1 מתאריך 14/09/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ה באלול התשס״ט    5998    14 בספטמבר 2009

עמוד


עמוד

הודעות על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................ 5762

הודעה על אישור תבניות מיתאר ארציות....................... 5762

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 5762

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 5762

מינוי סגן נשיא בבית משפט..................................................... 5762

מינוי שופט לכהונה בפועל....................................................... 5762

בתב מינוי לכהונת שופט-עמית.......................................... 5763

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות

ההגנה (שעת חירום)....................................................... 5763

החלטה על דחיית השגה ועל הוצאת צו החרמה לפי

התקנות האמורות............................................................ 5765

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 5765

הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים......... 5765

הודעה על מינוי חברים וממלאי מקומם לוועדת מחקר

לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה................. 5766

הודעות בדבר הצורך לבחור רבני ערים............................ 5766 הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת

היהודיים (ניהול מועצות)............................................. 5767

הודעה בדבר הרכב המועצה דתית לכיש........................ 5767

הודעה על הסמכה לפי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים

2009 ו-2010)........................................................................ 5767

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).... 5767

הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים................................... 5767

הודעות בדבר השעיה והוצאה של חברים מלשכת

עורכי הדין........................................................................... 5768

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית בת ים................... 5769

הודעה על בקשה לחידוש רישום מקרקעין...................... 5769

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 5770

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 5770

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 5800

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 5802

הודעות מאת הציבור................................................................ 5803