גיליון 5999 עמוד 1 מתאריך 17/09/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ח באלול התשס״ט    5999    17 בספטמבר 2009

עמוד

הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................. 5810

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 5810

הודעה בדבר החלטת הוועדה למינוי קאדים................. 5810

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבתי המשפט... 5811 הודעות על הברה וחידוש הברה בעמותה לאימוץ

בין-ארצי.............................................................................. 5811

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות.... 5811 הודעות בדבר אישור גופים ציבוריים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (מתנדבים).......................................................... 5811

אברזה על מוזאון מוכר............................................................. 5811

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, וחוק החומרים

המסוכנים............................................................................ 5812

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית

משפט השלום בתל-אביב-יפו..................................... 5812

עמוד

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 5813

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות 5815

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 5815

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2009

(אשקלון ולוד).................................................................... 5816

הודעות בדבר תוצאות הבחירות לראשי הרשויות המקומיות ולמועצות הרשויות המקומיות (דייר

אל-אסד ודאלית אל-כרמל).......................................... 5817

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 5820

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 5825

הודעות בדבר בקשות להצהרות מוות............................... 5834

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 5835

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 5837

הודעות מאת הציבור................................................................ 5838

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 5856