גיליון 5999 עמוד 2 מתאריך 17/09/2009הודעה על מינוי מנהלים כלליים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י, ועל פי הצעת השרים הממונים על המשרדים שלהלן, מינתה הממשלה את:

(1) שרון קדמי לתפקיד המנהל הכללי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, במקום משה לבאין ששימש כמנהל הכללי בפועל;

)2( חיים שני לתפקיד המנהל הכללי של משרד האוצר במקום ירום אריאב2.

תוקף המינוי החל מיום י׳׳ד בחשוון התש׳׳ע )1 בנובמבר 2009(.

י׳׳ז באלול התשס׳׳ט )6 בספטמבר 2009( )חמ 56—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86. 2 י”פ התשס׳׳ז, עמ' 1150.

הודעה

לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ״ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ”ד-11984, אני מודיע כי בישיבת ועדת הבחירה מיום ח' באלול התשס׳׳ט )28 באוגוסט 2009(, החליטה הוועדה לבחור כדלקמן:

השופט יעקב שפסר - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

השופטת טלי חיימוביץ - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

השופטת נחמה נצר - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

השופטת יעל רז-לוי - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

עו׳׳ד מרדכי לוי - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

השופט איתן אורנשטיין - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופט מאיר יפרח - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופט יהושע גייפמן - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופט חיים טובי - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופט אבי זמיר - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופטת ליאורה ברודי - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי המרכז;

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370.

השופטת קלרה רג'ינאנו - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי המרכז;

השופט אהרן מקובר - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי המרכז;

השופט יעקב שינמן - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי המרכז;

עו׳׳ד עופר גרוסקופף - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי המרכז;

השופט מנחם רניאל - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בחיפה;

השופט אברהם אליקים - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בחיפה;

השופטת בטינה טאובר - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בחיפה;

עו׳׳ד משה הכהן - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופט רפאל כרמל - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופט יגאל מרזל - נבחר לכהונת שופט של בית משפט מחוזי;

השופטת )בדימוס( רות שטרנברג-אליעז - נבחרה לכהונת שופט-עמית בבית המשפט המחוזי בירושלים.

י׳׳ב באלול התשס׳׳ט )1 בספטמבר 2009( )חמ 1803—3(

יעקב נאמן

שר המשפטים

יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

הודעה בדבר החלטת הוועדה למינוי קאדים

לפי כללי הקאדים )סדרי דיון ועבודה של הוועדה למינוי קאדים(, התשנ”ו-1996

לפי סעיף 13 לכללי הקאדים )סדרי דיון ועבודה של הוועדה למינוי קאדים(, התשנ״ו-996י', אני מודיע כי בישיבת הוועדה למינוי קאדים מיום י׳׳ט באלול התשס׳׳ט )8 בספטמבר 2009(, החליטה הוועדה, בהתאם לסעיף 3 לחוק הקאדים, התשכ׳׳א-21961, להציע לנשיא המדינה למנות את המועמדים כדלקמן: הקאדי עבד אלחכים סמארה, לכהונת קאדי בבית הדין השרעי לערעורים;

עו׳׳ד איאד זחאלקה, ת׳׳ז XXXXXX459, לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;

ד׳׳ר חמזה חמזה, ת׳׳ז XXXXXX475, לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;

עו׳׳ד האשם סוואעד, ת׳׳ז XXXXXX479, לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי.

י׳׳ט באלול התשס׳׳ט )8 בספטמבר 2009( )חמ 260—3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ק׳׳ת התשנ׳׳ו, עמ' 433.

2    ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 118.
ילקוט הפרסומים 5999, כ״ח באלול התשס״ט, 17.9.2009 5810