גיליון 5999 עמוד 3 מתאריך 17/09/2009הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של ציפורה ברון, שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום ט' באלול התשס׳׳ט (29 באוגוסט 2009), עקב פרישתה לגימלאות.

י׳׳ד באלול התשס׳׳ט (3 בספטמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של ניצה שרון, סגנית נשיא בית משפט השלום בחיפה, ביום י׳׳ז באב התשס׳׳ט (7 באוגוסט 2009) עקב פרישתה לגימלאות.

י׳׳ד באלול התשס׳׳ט (3 בספטמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי

לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ”א-1981 בהתאם לסעיף 28כב לחוק אימוץ ילדים, התשמ׳׳א-1981י,

אני מודיע כי ניתנה הכרה לעמותת ”עתיד הילדים” (מס' רישום 58-031799-8), לפעול באימוץ ביךארצי במדינת ארמניה2.

תוקף הכרה זו מיום י”ח באלול התשס׳׳ט (7 בספטמבר 2009)

עד יום ה' באלול התש׳׳ע (15 באוגוסט 2010). י”ח באלול התשס”ט (7 בספטמבר 2009) (חמ 3-2820)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳א, עמ' 293; התשס׳׳ד, עמ' 476.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 4371.

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי

לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ”א-1981

בהתאם לסעיף 28כב לחוק אימוץ ילדים, התשמ”א-1981', אני מודיע כי חודשה ההכרה שניתנה לעמותת ”אנוש” (מס' רישום 58-038222-4), לפעול באימוץ ביךארצי במדינת אוקראינה2.

תוקף הכרה זו מיום כ”ב באב התשס׳׳ט (12 באוגוסט 2009), למשך שנתיים.

כ”ב באב התשס׳׳ט (12 באוגוסט 2009) (חמ 3-2820)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס”ח התשמ”א, עמ' 293; התשס”ד, עמ' 476.

2    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 712; התשס׳׳ה, עמ' 3059.

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט”ו בסיוון התשל”ז (1 ביוני 1977), אני מוסיף לרשימת חברי הוועדות הרפואיות את הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן:

בוועדה המחוזית אשקלון:

ד”ר יפים חרך, ת”ז XXXXX654, מומחה בכירורגיה כללית.

ד”ר בוריס יופה, ת”ז XXXX508, מומחה בכירורגיה כללית.

ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות2 תתוקן לפי זה.

י”ד באלול התשס”ט (3 בספטמבר 2009) (חמ 3-1505)

בנימין נתניהו

_    שר הבריאות

1    י”פ התשל׳׳ז, עמ' 1813; התשס׳׳ח, עמ' 4635.

2    י”פ התש׳׳ן, עמ' 2286; התשס׳׳ט, עמ' 4571.

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי

לפי תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל”ח-1978 אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל”ח-21978, אישרתי את ”ידיד לחינוך (ע”ר)” לעניין סעיף 287 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-31995. ה' באלול התשס”ט (25 באוגוסט 2009) (חמ 3-684)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 2084.

2    ק”ת התשל׳׳ח, עמ' 1683; התשס׳׳ב, עמ' 1160.

3    ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 210.

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי

לפי תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל”ח-1978

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל”ח-21978, אישרתי את ”הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים” כגוף ציבורי לעניין סעיף 287(1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-31995. י”ח באלול התשס”ט (7 בספטמבר 2009) (חמ 3-684)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 2084.

2    ק”ת התשל”ח, עמ' 1683; התשס”ב, עמ' 1160.

3    ס”ח התשנ”ה, עמ' 210.

אכרזה על מוזאון מוכר

לפי חוק המוזאונים, התשמ”ג-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק המוזאונים, התשמ”ג-11983 (להלן - החוק), ולאחר היוועצות במועצת המוזאונים,
5811 ילקוט הפרסומים 5999, כ׳׳ח באלול התשס׳׳ט, 17.9.2009

1

ס׳׳ח התשמ”ג, עמ' 113.