גיליון 6000 עמוד 1 מתאריך 24/09/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בתשרי התש״ע    6000    24 בספטמבר 2009

עמוד    עמוד

הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הערבית.............. 2    הודעות בדבר תוצאות בחירות לראשי רשויות מקומיות

הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות    ולמועצות הרשויות )בסמה, בענה, מג'ד אל־כרום6

המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי)............... 2    הודעות    על בקשות לתיקון שטח וגבולות......................... 11

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 2    הודעות    לפי    חוק התכנון והבניה......................................... 18

הודעות בדבר שינוי בתקנים................................................. 3    הודעה    בדבר    בקשה להצהרת מוות.................................... 40

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2009    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 40

(אלעד, הוד השרון, מודיעין-מכבים רעות, הרצליה) 4    הודעות    מאת    הציבור................................................................ 43