גיליון 6000 עמוד 47 מתאריך 24/09/2009כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

קרן באר, עו״ד, מפרקת

פרוקאפ בע״מ

)ח״פ 51-345513-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי בהחלטה בכתב שנתקבלה ביום 8.9.2009 על ידי בעלי המניות של החברה, הוחלט פה אחד לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אריה נייגר, מרח' קויפמן 4, תל אביב 68012, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אריה נייגר, עו״ד, מפרק

ד. מוסרי ניהול בע״מ

(ח״פ 51-333393-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 9.3.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יוסף גיא מוסרי, מ׳׳ר 18011, מרח' הארבעה 21, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יוסף גיא מוסרי, עו״ד, מפרק

א.ש יהוד השקעות בע״מ

(ח״פ 51-367365-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 7.9.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אורן אופק, מרח' הל׳׳ה 50, גבעתיים,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אורן אופק, עו״ד, מפרק

ח.ח. אשמורת בע״מ

(ח״פ 51-098026-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 24.2.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון על ידי נושיה ולזמן אסיפת נושים. בהמשך לאסיפת הנושים שנועדה ונתכנסה ביום 25.2.2009, הוחלט למנות את רו׳׳ח יוסף חיסן, ת׳׳ז XXXXXX427, מרח' פאולוס השישי, מול מלון המעין, קומה 3 (מעל קופת חולים כללית), נצרת, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יוסף חיסן, רו״ח, מפרק

נו-בוא בע״מ

(ח״פ 51-386887-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילון גינזבורג, מרח' חיים הזז 7, תל אביב 69407, ואת ניב אריאל ממושב בורגתה, ת׳׳ד 257, למפרקי החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקים הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אילון גינזבורג, דירקטור

משק אורה ואריה בן אריה בע״מ

(ח״פ 51-119177-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין


47 ילקוט הפרסומים 6000, ו' בתשרי התש׳׳ע, 24.9.2009