גיליון 6001 עמוד 1 מתאריך 29/09/2009ילקוט הפרסומים

י״א בתשרי התש״ע


6001


29 בספטמבר 2009


עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים)................................. 50

מינוי סגני נשיא לפי חוק בתי המשפט ............................................................ 50

הודעה על הצורך למנות שופט לפי החוק האמור..................................................... 50

מינוי יושבת ראש לוועדת פיצויים לפי חוק כביש ארצי לישראל....................................... 50