גיליון 6001 עמוד 2 מתאריך 29/09/2009הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים; הודעה זו באה להוסיף על הודעות קודמות שפורסמו בילקוט הפרסומים התשס׳׳ט, עמ' 5310, ובילקוט הפרסומים התשס׳׳ט, עמ' 5518: לבית הדין האזורי לעבודה תל אביב (1) הרשמת דורית פיינשטיין. לבית הדין האזורי לעבודה באר שבע (1)

הרשם יוחנן כהן, הרשמת רחל בר׳׳ג-הירשברג. שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון (1) עו׳׳ד דנה כהן-לקח. לבית המשפט המחוזי ירושלים )1( השופטת רבקה פרידמן פלדמן.

י”א בתשרי התש׳׳ע (29 בספטמבר 2009) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870; התשנ׳׳ד, עמ' 218; התשנ׳׳ז, עמ' 342.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יעקב צבן, ת׳׳ז XXXXX694, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי ירושלים, החל ביום כ׳׳ו באלול התשס׳׳ט (15 בספטמבר 2009).

כ׳׳ה באלול התשס׳׳ט (14 בספטמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שרה דברת, ת׳׳ז XXXXXX704, שופטת של בית משפט מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי באר שבע, החל ביום כ׳׳ו באלול התשס׳׳ט (15 בספטמבר 2009). כ׳׳ה באלול התשס׳׳ט (14 בספטמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רויטל כץ, ת׳׳ז XXXXXX474, שופטת של בית משפט מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי באר שבע, החל ביום כ׳׳ו באלול התשס׳׳ט (15 בספטמבר 2009). כ׳׳ה באלול התשס׳׳ט (14 בספטמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דליה אבי-גיא, ת׳׳ז XXXXXX268, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום מחוז תל אביב, החל ביום כ׳׳ו באלול התשס׳׳ט (15 בספטמבר 2009). כ׳׳ה באלול התשס׳׳ט (14 בספטמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על הצורך למנות שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, אני מודיע כי יש צורך למנות שופט של בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון. כ׳׳ז באלול התשס׳׳ט (16 בספטמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי יושבת ראש לוועדת פיצויים

לפי חוק כביש ארצי לישראל, התשנ”ה-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק כביש ארצי לישראל, התשנ״ה-1994י (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת חנה פלינר, ת׳׳ז 22521603, ליושבת ראש ועדת הפיצויים לפי החוק.

תוקף המינוי לארבע שנים.

כ׳׳ו באלול התשס׳׳ט (16 בספטמבר 2009) (חמ 3-2648)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 38.

50    ילקוט הפרסומים י”א בתשרי התש׳׳ע, 29.9.2009

המחיר 81 אגורות    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי