גיליון 6002 עמוד 1 מתאריך 30/09/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בתשרי התש״ע    6002    30 בספטמבר 2009

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו............................................................................... 52

מינוי נשיא וסגני נשיא בבית המשפט............................... 52

מינוי שופטת לכהונה בפועל בבית המשפט.................... 52

מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)....................................................................... 52

מינוי יושב ראש ועדת קנסות לפי חוק מועצת הצמחים

(ייצור ושיווק)...................................................................... 52

אכרזה על שירות אחר לפי חוק תשלומים לפדויי שבי.... 53

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 53

מינוי לפי פקודת המשטרה..................................................... 53

מינוי ממלאת מקום נוספת לנציגת שר הבריאות

בוועדה מחוזית לתכנון ולבניה................................... 53

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמלה................. 53

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 53

הודעה על השבתת בית משפט השלום בתל אביב....... 54

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חבר

מלשכת עורכי הדין ......................................................... 54

הודעה על בחירת חבר בוועדה המקומית לתכנון

ולבניה קריות...................................................................... 55

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות    במקרקעין....... 55

הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965........ 56

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 66

הודעות מאת הציבור................................................................ 70