גיליון 6003 עמוד 1 מתאריך 01/10/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התש״ע    6003    1 באוקטובר 2009

עמוד    עמוד

הודעה בדבר הרכב הוועדה המקצועית-ציבורית    הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית......................... 72

לעניין משרת היועץ המשפטי לממשלה.................... 72    החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית

תיקון טעות בהודעה לפי כללי השפיטה.......................... 72    ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה.............................. 74

הודעה בדבר עלות אספקת השירותים לפי חוק פיצויים    בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט......................... 74

לנפגעי תאונות דרכים.................................................. 72    הודעות מאת הציבור................................................................... 74