גיליון 6004 עמוד 1 מתאריך 13/10/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בתשרי התש״ע    6004    13 באוקטובר 2009

עמוד

עמוד

84 .

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים.....................................

הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד

85 .

הודעות על מיזוג חברות........................................................

תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר

(ביטוח), חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

86 .

כובל......................................................................................

(קופות גמל) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

הודעה על הנחת הצעה להסדרת הספקת המים

80

(עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני).................

88 .

באזור קיצוב.......................................................................

הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי

89 .

הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו ...................................

81

מועצות אזוריות................................................................

90 .

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי.....................

82

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט.........

91 .

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור....................

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום

99 .

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ........................................

שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת

124 .

הודעות מאת הציבור...............................................................

82

התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה).....................