גיליון 6005 עמוד 1 מתאריך 15/10/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בתשרי התש״ע    6005    15 באוקטובר 2009

עמוד

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 128

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לחוק לפי החוק האמור................................................... 128

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 128

מינוי חוקרות ילדים לפי החוק לתיקון דיני ראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 129

מינוי קצינת מבחן לנוער......................................................... 129

מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)............ 129

עמוד

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 129

שינוי מינוי פקידת סעד לפי החוק האמור....................... 130

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 130

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 132

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 133

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 144

הודעות מאת הציבור................................................................ 147