גיליון 6006 עמוד 1 מתאריך 20/10/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בחשוון התש״ע    6006    20 באוקטובר 2009

עמוד

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבתי המשפט............................................... 156

מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם)............ 156

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה.................................................... 156

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה................................................ 156