גיליון 6006 עמוד 2 מתאריך 20/10/2009הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של יהונתן עדיאל, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, ביום כ"ד באלול התשס׳׳ט (13 בספטמבר 2009), עקב פרישתו לגמלאות. כ״ז באלול התשס״ט (16 בספטמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של אבי הבר, סגן נשיא בית משפט השלום בחיפה, ביום י"ט באלול התשס"ט (8 בספטמבר 2009), עקב פרישתו לגמלאות. כ״ז באלול התשס״ט (16 בספטמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 י, אני מודיע על גמר כהונתו של גרשון גרמן, שופט בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן, ביום ט"ז באלול התשס"ט (5 בספטמבר 2009), עקב פרישתו לגמלאות. כ״ז באלול התשס״ט (16 בספטמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי חבר לוועדה המייעצת

לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 1(ב)(4) לכללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ״ב-11992, אנו ממנים את יפתח רון-טל, יושב ראש דירקטוריון חברה ממשלתית, לחבר בוועדה, שתפקידה להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינויו של עורך דין לשמש יועץ משפטי של חברה ממשלתית ובדבר אישור שכרו. תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

1 ק״ת התשנ״ב, עמ' 1348.

מען הוועדה: רח' קפלן 3, ירושלים 91919, אצל רשות החברות הממשלתיות. ה' באלול התשס"ט (25 באוגוסט 2009) (חמ 3-511)

יובל שטייניץ    יעקב נאמן

שר האוצר    שר המשפטים

מינוי עוזרי פקיד שומה

לפי פקודת מס הכנסה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסה1 (להלן - הפקודה), אני ממנה את עובדי רשות המסים המפורטים להלן, לשמש עוזרי פקיד שומה לעניין סעיף 102 לפקודה:

השם    מס' זהות

בת שבע עטר    057930448

שמעון מור יוסף    056183262

לימור וקנין    027784909

כ״א באלול התשס״ט (10 בספטמבר 2009) (חמ 3-171)

יובל שטייניץ

__________    שר האוצר

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה

לפי תקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ״ב-1982 אני מודיע שבהתאם לפרק ד' לתקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ״ב-11982, נקבע כי הבחינות למבקשי רישיון מדידה ייערכו במועדים כמפורט להלן:

תאריך הבחינה    מקצוע הבחינה

יום א', ז' בחשוון התש״ע (25 באוקטובר 2009)

יום ב', ח' בחשוון התש״ע (26 באוקטובר 2009)

יום ג', ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009)

יום ד', י' בחשוון התש״ע (28 באוקטובר 2009)

יום ב', י״א בחשוון התש״ע (29 באוקטובר 2009) המועד האחרון להגשת בקשה להיבחן ולתשלום אגרת הבחינה הוא ב' בחשוון התש״ע (20 באוקטובר 2009).

מגיש הבקשה שישלם אגרת בחינה כאמור, יקבל הודעה על תכנית הבחינות ומקומן. י"א בתשרי התש"ע (29 בספטמבר 2009) (חמ 3-611)

חיים סרברו

__________    מנהל המרכז למיפוי ישראל

1 ק״ת התשמ״ב, עמ' 1606.

מדידות שדה

מדידות שדה

עיבוד משרדי של חומר השדה

חלוקה ועריכה של תכנית לצורכי רישום

תחיקה


156    ילקוט הפרסומים 6006, ב' בחשוון התש׳׳ע, 20.10.2009

המחיר 81 אגורות 0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי