גיליון 6007 עמוד 1 מתאריך 22/10/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בחשוון התש״ע    6007    22 באוקטובר 2009

עמוד

עמוד

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

158

160

המקומית עוספיא.............................................................

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות

158

161

המקומית עוספיא.............................................................

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2009 (אום אל פחם, באקה-ג׳ת, גבעתיים, חיפה,

158

162

יבנה ונשר)...........................................................................

158

הודעה על מינוי ועדת ערר נוספת לארנונה (ראשון

159

166

לציון).....................................................................................

166

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות.......................................

159

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

159

166

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.8.2009.........

159

167

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2009......

169

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................

160

170

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

173

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות .......................

160

175

הודעות מאת הציבור................................................................

184

דוחות שבועיים של בנק ישראל...........................................

160


הודעה על מינוי קאדים.........................................................

הודעה על צורך במינוי קאדים-מד'הב...........................

הודעות על מינוי חשבים מלווים לפי תקנות שירותי

הדת היהודיים (ניהול מועצות)................................

הודעות בדבר הרכב המועצות הדתיות אשדוד,

קדימה צורן וקצרין.........................................................

מינוי מועצה מייעצת לענייני אתיקה של מורי דרך.. הסמכה לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום

תכשירים להדברת מזיקים לאדם)...........................

הודעה על אישור מעבדות לפי החוק האמור................

הכרה במכונים ובמעבדות לפי חוק מידע גנטי............

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא

בהיצף לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה...........

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור................................................

צווי ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים............................................................................