גיליון 6008 עמוד 1 מתאריך 22/10/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בחשוון התש״ע    6008    22 באוקטובר 2009

עמוד


עמוד

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה............. 186

הרשאות והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית

(עדות)................................................................................... 186

הודעה על הקמת ועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק

איסור הלבנת הון.............................................................. 187

הודעה על מינוי מנהל הרשות לשיקום האסיר............. 187

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד............. 187

מינוי חבר בוועדת אבחון לפי חוק סעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 187

מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על חוסים................... 187

שינוי מינוי פקיד סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין

בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................... 188

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 188

החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק

השביעי לפי חוק מבקר המדינה................................. 188

הודעות על עיבוד סטטיסטיקה............................................. 188

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 189

הודעה על השבתת בתי משפט............................................. 189

הודעות על חברות שניתנה לגביהן החלטת הפרטה

לפי חוק החברות הממשלתיות................................... 189

הארכת תוקף של אישור מחסן טרנזיט לפי תקנות

המכס (טיס)......................................................................... 189

הודעה בדבר פקיעתן של זכויות נפט................................. 189

הודעות בדבר השעייה והוצאה של חברים מלשכת

עורכי הדין........................................................................... 189

הודעות על החלת חוקי עזר - עיריות נס ציונה

וקרית אתא.......................................................................... 190

הודעות על מינוי מנהלי ארנונה (בית שאן וסביון)....... 190

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (בית שאן,

דימונה וסביון)................................................................... 191

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 191

הודעה בדבר בקשה להצהרת מוות.................................... 211

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 211

הודעות מאת הציבור................................................................ 211