גיליון 6008 עמוד 2 מתאריך 22/10/2009מינוי עוזרי פקיד שומה

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו-229 לפקודת מס הכנסהי (להלן - הפקודה), אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש עוזרי פקיד שומה לעניין סעיפים 45ו, 50ו, ו5ו ו-52ו לפקודה:

מס' זהות

ה_ש_ם___________

053509329

יצחק בנימין

032968596

עמאד סאנע

035794270

יניב למברטו

025350984

רפאל מורד

ווו405ו03

צבי דרנדר

99945ו040

דקלה מנצורי

05ו037492

יהודה רוסנק

52ו0ו0408

מירי ארביב

וו7ו68ו03

סיגל מרגוליס

032956856

מיטל שלו

7ו78690ו0

עדי אופיר

029689049

נורית בן זקן

564ו5ו066

משה מלמד

039939467

טארק מערוף

ו03386904

טלי ברקוביץ

052708260

הילה פרץ

062892625

שמרית צעירי

35ו500ו03

רהב בן ציון

אוטומטית עם

תוקף המינוי יפוג

מהמנויים לעיל.

כ״ח באלול התשס״ט (7ו בספטמבר 2009) (חמ ו7ו-3)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

ו דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 20ו.

הרשאה והסמכה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)ו, אני מרשה בזה את עובדי המשרד להגנת הסביבה ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים והתקנות לפיהם: (ו) פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-ו97ו2, בהתייחס לתקנות 4(ב), 0ו, וו, 8ו, 9ו, 23 עד 28, 32, 33, 38, והפרקים החמישי והשישי לתקנות הנמלים (טעינה ופריקה של שמנים), התשל״ו-975ו3;

(2) חוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-993ו4; (3) חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ״ט-999ו5; (4) סימן או בפרק השני של חוק המים, התשי״ט-959ו6; (5) חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-968ו7, ביחס לעסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה.

ו חוקי א״י, כרך א', עמ' 439.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

3    ק״ת התשל״ו, עמ' 568.

4    ס״ח התשנ״ג, עמ' 28.

5    ס״ח התשנ״ט, עמ' 70ו.

6    ס״ח התשי״ט, עמ' 69ו; התשל״ב, עמ' 8.

7    ס״ח התשכ״ח, עמ' 204.

כמו כן, בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ג) לחוק מניעת זיהום ים (הטלת פסולת), התשמ״ג-983ו8, סעיף 9 לפקודה למניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח חדש], התש״ם-980ו’, וסעיף 5(ד) לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ״ח-988ו°י, אני מסמיך את העובדים האמורים, אשר מונו בידי השר לאיכות הסביבה למפקחים לפי אותם חוקים, לערוך חקירות וחיפושים כדי למנוע עבירות על החוקים האמורים, התקנות והצווים על פיהם או לגלותן:

_____מ_ס_' _ז_הו_ת_

ה_ש_ם_________

056568744

רני עמיר

054026877

גידי בטלהיים

48ו458וו0

אילן מלסטר

943553ו05

איציק קודובצקי

057067597

רונן אלקלעי

7540ו0289

גליה פסטרנק

055456230

אלי ורבורג

056737604

עוז גורן

345209ו00

יוליק שומר

ו034ו0678

אריאל פרידמן

ו06999504

אילן סקס

058343864

חנן גולומבק

038648036

שרון עדי

והסמכה זו מיום ט' בחשוון התש״ע

תוקף הרשאה

(27 באוקטובר 2009) עד יום כ"ט בתשרי התשע"ב (27 באוקטובר וו20), וכל עוד מקבלי הרשאה והסמכה זו משמשים בתפקידם האמור.

ג' בתשרי התש"ע (ו2 בספטמבר 2009) (חמ 3-279)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

8    ס״ח התשמ״ג, עמ' 0וו.

9    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630. 0ו ס״ח התשמ״ח, עמ' 8וו.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)ו, אני מרשה בזה את עובדי המשרד להגנת הסביבה ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לעבירות על חוק הדרכים (שילוט), התשכ״ו-966ו2, והתקנות על פיו.

השם    מס' זהות

055456230

אלי ורבורג

056737604

עוז גורן

345209ו00

יוליק שומר

ו034ו0678

אריאל פרידמן

ו06999504

אילן סקס

058343864

חנן גולומבק

והסמכה זו מיום ט' בחשוון התש״ע (27

תוקף הרשאה

באוקטובר 2009) עד יום כ"ט בתשרי התשע"ב (27 באוקטובר וו20), וכל עוד מקבלי הרשאה והסמכה זו משמשים בתפקידם האמור.

ו חוקי א"י, כרך א', עמ' 439. 2 ס"ח התשכ"ו, עמ' 6.

ילקוט הפרסומים 6008, ד' בחשוון התש״ע, 22.10.2009 186