גיליון 6011 עמוד 1 מתאריך 25/10/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בחשוון התש״ע    6011    25 באוקטובר 2009

עמוד

צו לתפיסת מקרקעים לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש”י-1949 .................... 229

צו לתפיסת מקרקעים

לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש”י-1949

מכוח סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש׳׳י-1949י (להלן - החוק), ומכוח ההודעה על מינוי רשות מוסמכת1 2 לפי החוק, ולאחר שהשתכנעתי כי מתן צו תפיסת מקרקעים זה דרוש לשם הגנת המדינה וביטחון הציבור -אני מצווה בזה על תפיסת המקרקעים המתוארים להלן והעמדתם לרשות משרד הביטחון, אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים,

מיום ז' בחשוון התש׳׳ע (25 באוקטובר 2009), עד יום י”א בחשוון התש׳׳ע (29 באוקטובר 2009), וזאת לצורך פעילות ביטחונית.

כמו כן, מטעמים דחופים ובהתאם לסעיף 22(א) לחוק אני מורה בזה שאי-מסירתו של הצו לבעלי המקרקעים או למחזיקים בהם לא תעכב את ביצועו.

תיאור המקרקעים

במסגרת צו תפיסה זה ייתפסו מקרקעים בתוך תחום השיפוט של העיר תל-אביב-יפו כמסומן במפה בתוספת. בהתאם לסעיף 17 לחוק רשאי הרואה עצמו נפגע על ידי צו של רשות מוסמכת לערער עליו לפני ועדת הערעור בתוך 14 ימים מהיום שבו נמסר לו הצו, או אם לא נמסר לו הצו - בתוך 14 ימים מהיום שבו הגיע הצו לידיעתו.

את הערעור יש להגיש לוועדת הערעור בכתב, בשני העתקים, כמפורט בסעיף 17 לחוק, ובהתאם לתקנות להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום (סדרי ערעור), התש”י-31950 - לפי הכתובת: בית משפט השלום בתל אביב.

229

1

י ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 1.

2

   י”פ התשס׳׳ב, עמ' 578.

3

   ק׳׳ת התש׳׳י, עמ' 845.

ילקוט הפרסומים 6011, ז' בחשוון התש״ע, 25.10.2009