גיליון 6012 עמוד 1 מתאריך 27/10/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

2009


ט' בחשוון התש״ע    6012    27 באוקטובר

עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 232

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 232

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 232

מינוי מנהל בפועל לבתי הדין השרעיים........................... 233

מינוי סגני נשיא בבתי המשפט............................................. 233

מינוי שופטים-עמיתים בבתי המשפט.............................. 233

מינוי רשם מקרקעין................................................................... 234

מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים............... 234

מינוי ועדה מייעצת לפי חוק שוויון זכויות לאנשים

עם מוגבלות........................................................................ 234

מינוי ממלא מקום לנציגת שר הביטחון במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 234

מינוי ממלא מקום לנציגת שר הביטחון בוועדה הארצית

לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות...................... 234

מינוי ממלא מקום לנציגת שר הביטחון בוועדה

לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים....... 235

בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון....... 235

מינוי חברים לוועדות שחרורים ולוועדות שחרורים

מיוחדות ולוועדות שחרורים....................................... 235

מינוי מפקחת לפי חוק העבירות המינהליות................... 236

הוראה בדבר כהונת שני רבני עיר....................................... 236

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קרית גת............... 236

הודעה על מינוי חשב מלווה................................................. 236

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

למוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב.............. 237

מינוי ממונים על הגבייה ופקיד גבייה............................... 237

הודעות בדבר קביעת תקנים, שינוי בתקנים וביטול

תקנים.................................................................................... 237

תמצית תקציב רגיל של עיריית כפר קאסם לשנת

הכספים 2009...................................................................... 238

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה (מעלות    תרשיחא).... 239

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 239

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 239

הודעות מאת הציבור................................................................ 249

עמוד

מינוי ממלאי מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר