גיליון 6012 עמוד 2 מתאריך 27/10/2009עו"ד מירב בן-ארי- נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט

שלום במחוז המרכז;

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה בהתאם לסעיף 10(ב)(3) לחוק הממשלה, התשס״א-2001י )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה בהתאם לסעיף 16)ג( לחוק-יסוד: הממשלה2, כי המשנה לראש הממשלה, השר משה יעלון, ימלא את תפקידיו של ראש הממשלה בעת העדרו מן הארץ, לפי סעיף 16)א( לחוק היסוד, מיום ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009( עד יום ז' בתשרי התש׳׳ע )25 בספטמבר 2009(.

על פי סעיף 9(ב) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, נמסרה הודעה לכנסת.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה בהתאם לסעיף 10)ב()6( לחוק הממשלה, התשס״א-2001י, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק-יסוד: הממשלה2, ששר התעשיה המסחר והתעסוקה, בנימין בן-אליעזר, ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן הארץ, מיום ג' בתשרי התש״ע )21 בספטמבר 2009( עד יום י״ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק הממשלה, התשס״א-2001, נמסרה הודעה לכנסת. י״ב בתשרי התש״ע )30 בספטמבר 2009( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה

לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ״ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ״ד-1984י, אני מודיע כי בישיבתה מיום י״ב בתשרי התש״ע )30 בספטמבר 2009(, החליטה ועדת הבחירה לבחור כדלקמן:

עו"ד תמר בזק-רפפורט - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים;

עו״ד אסתר ז״יטנצקי )רקובר( - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה(, במחוז תל אביב;

עו"ד נפתלי שילה - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; הרשמת מירה דהן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב;

עו"ד שרה שרית זמיר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז;

עו"ד רמי חיימוביץ - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז המרכז;

עו״ד עוז עזרא ניר )נאוי( - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז מרכז;

עו"ד ישגב נקדימון - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז מרכז;

עו"ד עמית פרייז - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עו"ד מיכאל קרשן - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז מרכז;

עו"ד הדס פלד - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עו״ד מלכה ספינזי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עו"ד שרון קיסר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז מרכז;

עו״ד שרון הלוי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )נוער( במחוז דרום;

עו"ד נעם שילו - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום )נוער( במחוז דרום;

עו"ד אלון רום - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז דרום )אילת(;

עו"ד רות אטדגי-פריאנטה - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז דרום )אילת(;

הרשמת אורית בת-אל חדד - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום;

הרשמת עירית קויפמן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום;

עו"ד נגה שמואלי-מאייר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום;

עו"ד אבישי זבולון - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז דרום;

עו״ד אריאל ברגנר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז דרום;

עו"ד שרה אורה חביב - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום;

הרשם אבישי רובס - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז חיפה;

הרשמת יפעת מישורי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;

הרשמת לובנה שלאעטה-חלאילה - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;

עו"ד רננה גלפז-מוקדי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;

עו״ד מעין צור - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;


1 ק״ת התשמ״ד, עמ' 2870; התשנ״ד, עמ' 218; התשנ״ז, עמ' 342.

ילקוט הפרסומים 6012, ט' בחשוון התש״ע, 27.10.2009 232