גיליון 6012 עמוד 25 מתאריך 27/10/2009לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות (1979)

(סניף קראוס 99) בע״מ

(ח׳׳פ 51-273692-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 24.9.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רחל רוטנברג, מרח' מנחם בגין 11, רמת גן, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

רחל רוטנברג, עו״ד, מפרקת

לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות (1979)

(סניף אשדוד 95) בע״מ

(ח״פ 51-208448-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 24.9.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רחל רוטנברג, מרח' מנחם בגין 11, רמת גן, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

רחל רוטנברג, עו״ד, מפרקת

לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות (1979)

(סניף בני ברק 95) בע״מ

(ח״פ 51-208449-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 24.9.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רחל רוטנברג, מרח' מנחם בגין 11, רמת גן, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

רחל רוטנברג, עו״ד, מפרקת

ב. לנדי

(ח״פ 51-152680-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29.9.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברני לנדי, ת״ז 17678244, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען החברה ברח' שנקר 16, הרצליה פיתוח 46725.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

ברני לנדי, מפרק

פסו יוסקוביץ פרויקט רעננה (1995) בע״מ

(ח״פ 51-208107-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29.9.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יהושע סגל, מרח' סוקולוב 92, חולון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

יהושע סגל, עו״ד, מפרק

כ.א.ש נגזרים בע״מ

(ח״פ 51-241389-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.10.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורן אופק, מרח' הל״ה 50, גבעתיים, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אורן אופק, עו״ד, מפרק

255 ילקוט הפרסומים 6012, ט' בחשוון התש״ע, 27.10.2009