גיליון 6012 עמוד 4 מתאריך 27/10/2009מינוי שופט-עמית

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בהתאם לסעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, לפי בחירת הוועדה לבחירת שופטים מיום י׳׳ב בתשרי התש׳׳ע (30 בספטמבר 2009), אני ממנה בזה את השופט בדימוס אורי בן-דור, ת׳׳ז XXXXXX505, לכהונת שופט-עמית בבתי משפט השלום במחוז ירושלים, מיום י׳׳ד בחשוון התש׳׳ע (1 בנובמבר 2009) עד יום כ׳׳ו בחשוון התשע׳׳ד (30 באוקטובר 2013).

כ׳׳ו באלול התש׳׳ע (14 באוקטובר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(א) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969י, אני ממנה את מירב בן שושן בנקובר לרשם מקרקעין בלשכת רישום המקרקעין בנתניה. כ׳׳ז בתשרי התש׳׳ע (15 באוקטובר 2009) (חמ 3-295)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 259.

מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ׳׳ב-1962 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ׳׳ב-1962י (להלן - החוק), בכפוף לסעיף 76 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס׳׳ט-09 220, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-31992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מממנה את השופט משה בר-עם, ת׳׳ז XXXXX474, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב לוועדת ערר, לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ג בתשרי התש׳׳ע (11 באוקטובר 2009) (חמ 3-810)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ב, עמי 96.

2    ס׳׳ח התשס׳׳ט, עמי 219.

3    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמי 90.

מינוי ועדה מייעצת

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ׳׳ח-1998 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 26 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ׳׳ח-1998י, אנו ממנים את הרשומים מטה לחברים בוועדה המייעצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

1    ס׳׳ח התשנ׳׳ח, עמי 152.

2    י”פ התשס׳׳א, עמי 1442.

ישראל אבן-זהב, ת׳׳ז XXXXXX258 שי כהן, ת׳׳ז XXXXXX944 רבקה שוקן, ת׳׳ז XXXXXX853 מרים בר-ניר, ת׳׳ז XXXXXX123 אסתר סיוון, ת׳׳ז XXXXXX950 גיא פינקלשטיין, ת׳׳ז XXXXXX910 דורית וילק, ת׳׳ז XXXXXX033 שושנה גולדברג-מאיר, ת׳׳ז XXXXXX821 יצחק בר-חיים, ת׳׳ז XXXXXX917 אריק רימרמן, ת׳׳ז XXXXXX184 גבריאלה עילם, ת׳׳ז XXXXXX390 נטע דגן, ת׳׳ז XXXXXX271 קארין אלהרר, ת׳׳ז XXXXXX800 עבאס עבאס, ת׳׳ז XXXXXX937 בלה צור, ת׳׳ז XXXXXX788 הניה שוורץ, ת׳׳ז XXXXXX123 עטיה אלנבארי, ת׳׳ז XXXXXX134 מרדכי וירשובסקי, ת׳׳ז XXXXXX123 תוקף המינוי לשלוש שנים. מינוי קודם לוועדה המייעצת2 - בטל.

י׳׳ג בתשרי התש׳׳ע (1 באוקטובר 2009) (חמ 3-3036)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי ממלא מקום לנציגת שר הביטחון במועצה הארצית לתכנון ולבניה

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב)(2) ו-48א(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את סרן אלון ישעיהו, ת׳׳ז 035793058, לממלא מקום נציגתי במועצה הארצית לתכנון ולבניה.

המינוי בתוקף כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד הביטחון.

כ׳׳ב בתשרי התש׳׳ע (8 באוקטובר 2009) (חמ 3-7)

אהוד ברק

__________    שר הביטחון

1 ס״ח התשכ׳׳ה, עמי 307; התשל׳׳ו, עמי 253; התש׳׳ן, עמי 168.

מינוי ממלא מקום לנציגת שר הביטחון בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(א)(11) ו-48א(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את אלון ישעיהו, ת׳׳ז XXXXXX058, לממלא מקום נציגתי במועצה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות. 1

ילקוט הפרסומים 6012, ט' בחשוון התש״ע, 27.10.2009 234

1

ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמי 307; התש׳׳ן, עמי 168; התשס׳׳ב, עמי 157.