גיליון 6012 עמוד 5 מתאריך 27/10/2009המינוי בתוקף כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד הביטחון.

כ' בתשרי התש׳׳ע (8 באוקטובר 2009) (חמ 7—3)

אהוד ברק

שר הביטחון

מינוי ממלא מקום לנציגת שר הביטחון בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(4) לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, וסעיף 48א(א) לחוק האמור, אני ממנה את אלון ישעיהו, ת׳׳ז XXXXXX058, לממלא מקום נציגתי בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות.

המינוי בתוקף כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד הביטחון.

כ' בתשרי התש׳׳ע (8 באוקטובר 2009) (חמ 7—3)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמי 307; התש׳׳ן, עמ' 168; התשנ׳׳ה, עמ' 450.

מינוי ממלאי מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-965י בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א)(6) לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-965י', וסעיף 48א(א) לחוק האמור, אני ממנה את חגית ברנר, ת׳׳ז XXXXXX295, ואת שי דותן, ת׳׳ז XXXXXX236, לממלאי מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחזו הצפון2, וזאת כל עוד הם משמשים בתפקידם כעובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. י׳׳ח בתשרי התש׳׳ע (6 באוקטובר 2009) (חמ 7—3)

שלום שמחון

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התש׳׳ן, עמ' 168; התשנ׳׳ה, עמ' 450;

התשס׳׳ט, עמ' 330.

2 י”פ התשס׳׳ח, עמ' 1018.

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות

לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב)(3) לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התש^א-!^ (להלן החוק), אני ממנה בזה את הסוהרים שלהלן לחברי ועדות שחרורים מיוחדות: ר׳׳כ אברהם יערי, ת׳׳ז XXXXXX162 סג׳׳ד נילי איצקוביץ, ת׳׳ז XXXXXX857 סג׳׳ד רונית זר, ת׳׳ז XXXXXX270 סג׳׳ד ירונה לינהרד, ת׳׳ז XXXXXX514 גנ׳׳מ לאה קליינר, ת׳׳ז XXXXXX228 גנ׳׳מ יוסף גובר, ת׳׳ז XXXXXX284 גנ׳׳מ ציפורה וירצר, ת׳׳ז XXXXXX424

1 ס״ח התשס״א, עמ' 410.

גנ׳׳מ משה אלאשוילי, ת׳׳ז XXXXXX002 סג׳׳ד קרן גלבוע, ת׳׳ז XXXXXX613 סג׳׳ד איילה חיים, ת׳׳ז XXXXXX921

בהתאם להוראת סעיף 33(ג) לחוק, המינוי יהיה בתוקף לתקופה של שנתיים החל ממועד חתימתו. ו' בתשרי התש׳׳ע (24 בספטמבר 2009) (חמ 101—3)

יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים

מינוי חברים לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(א)(3) לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התש^א^^ (להלן - החוק), אני ממנה בזה את הסוהרים שלהלן לחברי ועדות שחרורים:

סג׳׳ד עמאד חמאדן, ת׳׳ז XXXXXX487 סג׳׳ד אביחי בן חמו, ת׳׳ז XXXXXX941 ר׳׳כ פואז אבו שקרה, ת׳׳ז XXXXXX541 ר׳׳כ האיל סויד, ת׳׳ז XXXXXX330 ר׳׳כ דוד בן טל, ת׳׳ז XXXXXX259 ר׳׳כ אברהם יערי, ת׳׳ז XXXXXX162 ר׳׳כ טליה לינדר, ת׳׳ז XXXXXX937 ר׳׳כ חיים כהן, ת׳׳ז XXXXXX164 ר׳׳כ מיכל דנין, ת׳׳ז XXXXXX282 ר׳׳כ עליזה דדון, ת׳׳ז XXXXXX288 ר׳׳כ ניקול סלהוב, ת׳׳ז XXXXXX392 ר׳׳כ מירה מויאל, ת׳׳ז XXXXXX047 סג׳׳ד אסתר עידן, ת׳׳ז XXXXXX147 סג׳׳ד דוד בן לולו, ת׳׳ז XXXXXX713 סג׳׳ד ורד קאופמן, ת׳׳ז XXXXXX172 סג׳׳ד לאה ינון, ת׳׳ז XXXXXX093 סג׳׳ד מרגלית כהן, ת׳׳ז XXXXXX630 סג׳׳ד זהבה לרנר, ת׳׳ז XXXXXX725 סג”ד חאפז נוג'ידאת, ת”ז XXXXXX944 גנ”מ באסם קשקוש, ת”ז XXXXXX680 סג”ד רונית זר, ת”ז XXXXXX270 ר”כ נאוה שבודי, ת”ז XXXXXX933 ר”כ ענת מאיר אבוחצירה, ת”ז XXXXXX383 ר”כ עינב טל, ת”ז XXXXXX135 ר׳׳כ הילה בר-גל שוורץ, ת”ז XXXXXX840 ר׳׳כ אורן זאודר, ת”ז XXXXXX713 ר׳׳כ דנה בן יהודה, ת”ז XXXXXX501 ר׳׳כ שלמה דהן, ת”ז XXXXXX231 ר׳׳כ סלאח סייף, ת”ז XXXXXX156 ר׳׳כ יעל זכריה, ת”ז XXXXXX923 ר׳׳כ סול סרוסי, ת”ז XXXXXX379

235 ילקוט הפרסומים 6012, ט' בחשוון התש״ע, 27.10.2009