גיליון 6013 עמוד 1 מתאריך 29/10/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בחשוון התש״ע    13 60    29 באוקטובר 2009

עמוד


עמוד

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד לפי

חוק הממשלה..................................................................... 264

הודעה על מינוי ממלא מקום של שר................................. 264

הודעה על מינוי מנהל רשות החברות הממשלתיות... 264

הודעה בדבר צורך במינוי דיין.............................................. 264

אצילת סמכויות לפי פקודת המשטרה.............................. 264

הסמכת אחראי לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי

ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי)............ 264

צו ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 264

הודעה בדבר פקיעת תוקפן של זכויות מטפחים לפי

חוק זכות מטפחים של זני צמחים.............................. 265

הודעה בדבר רכישת קרקע לצורכי    ציבור........................ 274

הודעות מאת הציבור................................................................ 274

תיקון טעות דפוס