גיליון 6013 עמוד 2 מתאריך 29/10/2009הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(11) לחוק הממשלה, התשס"א-2001י )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 31)ד( לחוק-יסוד: הממשלה1, העבירה הממשלה את שטח הפעולה: רישום ותיעוד זכויות היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן ממשרד המשפטים למשרד לענייני גמלאים.

ההודעה על העברת שטח הפעולה נמסרה לכנסת ביום כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(. ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על מינוי ממלא מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)0)6( לחוק הממשלה, התשס״א- 2001' )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק-יסוד: הממשלה1, שהשר בנימין בן-אליעזר ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן הארץ, מיום כ״ה בתשרי התש״ע )13 באוקטובר 2009( עד יום כ״ח בתשרי התש״ע )16 באוקטובר 2009(.

בהתאם לסעיף 9 לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

ל' בתשרי התש״ע )18 באוקטובר 2009( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2    ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על מינוי מנהל רשות החברות הממשלתיות

לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-1975 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 52)0 לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-21975, מינתה הממשלה, לפי הצעת שר האוצר את דורון כהן לתפקיד מנהל רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר במקום אודי ניסן1. כ״ג בתשרי התש״ע )11 באוקטובר 2009( )חמ 3-507(

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשל״ה, עמ' 132.

2    י״פ התשס״ח, עמ' 690.

הודעה בדבר צורך במינוי דיין

לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

בהתאם לסעיף 7)א( לחוק הדיינים, התשט״ו-21955, אני מודיע על הצורך במינוי דיין בבית הדין הרבני הגדול.

הודעה זו נוספת להודעה בדבר צורך במינוי דיינים1.

ז' בחשוון התש"ע )25 באוקטובר 2009( )חמ 3-403(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2 י״פ התשס״ט, עמ' 1780.

אצילת סמכויות

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41ט1)0 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-21971 )להלן - הפקודה(, אני אוצל לפרקליט המדינה ולמשנים לפרקליט המדינה את סמכותי לפי סעיף 49ט1)א( לפקודה.

אצילת הסמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס"ה,

עמ' 4288 - בטלה.

ב' בחשוון התש״ע )20 באוקטובר 2009( )חמ 3-602(

מני מזוז

היועץ המשפטי לממשלה

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; התשנ"ד, עמ' 66; התשס"ד, עמ' 430.

הסמכת אחראי

לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם )שירות אזרחי(, התשס"ז-2007 בתוקף סמכותי2 לפי תקנה 1 לתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם )שירות אזרחי(, התשס"ז-22007 )להלן - התקנות(, אני מסמיך את יעקב עמר, ת״ז 053564225, לאחראי לעניין התקנות.

המינוי של ד״ר ראובן גל3 - בטל.

כ״ז באלול התשס״ט )16 בספטמבר 2009( )חמ 3-3267(

דניאל הרשקוביץ

שר המדע והטכנולוגיה

1    י"פ התשס"ח, עמ' 2184; התשס"ט, עמ' 4094.

2    ק״ת התשס״ז, עמ' 740.

3    י״פ התשס״ט, עמ' 30.

צו ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-21985, אני מבטל את ההכרזה1 על היישוב כפר יהושע כאזור נגוע במחלת הפה והטלפיים. ז' בחשוון התש"ע )25 באוקטובר 2009( )חמ 3-126(

משה חיימוביץ

מנהל השירותים הווטרינריים

1 ס״ח התשט״ו, עמ' 68; התשס״ד, עמ' 295.


ילקוט הפרסומים 6013, י״א בחשוון התש״ע, 29.10.2009 264

1

   י"פ התשס"ט, עמ' 3036 ועמ' 4283.

2

   ס״ח התשמ״ה, עמ' 84.