גיליון 6014 עמוד 1 מתאריך 01/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בחשוון התש״ע    6014    1 בנובמבר 2009

עמוד

הודעה בדבר מקור מים שאם לא תוגבר הפקה ממנו

יביא הדבר לדלדול מקור מים אחר........................... 288

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 289

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל............................... 292

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 297

עמוד

298 .........

הודעות לפי חוק התכנון והבניה................................

313 .........

הודעות בתי הדין הרבניים............................................

315 .........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............

316 .........

הודעות מאת הציבור.......................................................