גיליון 6015 עמוד 1 מתאריך 02/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו בחשוון התש״ע    6015    2 בנובמבר 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 320

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 374