גיליון 6016 עמוד 1 מתאריך 03/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בחשוון התש״ע    6016    3 בנובמבר 2009

עמוד

הסמכה לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים) ותקנות המים (מניעת זיהום

מים) (שימוש בבוצה וסילוקה).................................... 396

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 396

הודעה על מיזוג חברות........................................................... 397

עמוד

הודעות על פטורים מאישור הסדר כובל.......................... 398

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 400

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 404

הודעות מאת הציבור................................................................ 404