גיליון 6016 עמוד 2 מתאריך 03/11/2009הסמכה

לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים), התשנ”א-1991, ותקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש

בבוצה וסילוקה), התשס׳׳ד-2004

בתוקף סמכויותי לפי התקנות המפורטות בטור א' להלן, של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני מסמיך את סמאח בשארה, ת׳׳ז XXXXXX915, בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם:

טור ג'

טור ב'

טור א'

הסמכויות

החיקוק

הסעיף או התקנה

סמכות דרישה להצגת פנקס ריסוס לפי תקנה 7

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים), התשנ״א-!^1

1

עיון במסמכים לפי תקנה 4(5)

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס״ד-04 220

2

תוקף ההסמכה כל עוד המוסמכת משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ז' בתשרי התש׳׳ע (25 בספטמבר 2009)

)חמ 3-2235(

גלעד ארדן השר להגנת הסביבה

י ק׳׳ת התשנ׳׳א, עמ' 776; התשנ׳׳ה, עמ' 1503. 2 ק׳׳ת התשס׳׳ד, עמ' 287.

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט

לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס׳׳ב-2002, וצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ׳׳ג-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס׳׳ב-2002י, וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ׳׳ג-21992, אני מודיע כי החל ביום י׳׳ג בתשרי התש׳׳ע )1 באוקטובר 2009(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

בנזין 95 אוקטן

המוצר    נטול עופרת

א. מחיר לליטר בתחנה )כולל 16.5% מע”מ(    6.19

ב. מחיר לליטר בתחנה באילת    5.33

תוספת בעד שירות מלא:

בכל הארץ (כולל מע׳׳מ) 0.13 שקלים חדשים לליטר באילת (לא כולל מע׳׳מ) 0.12 שקלים חדשים לליטר

חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק (אינם כוללים בלו)

טור א'    טור ב'

מוצר נפט    מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

מזוט כבד 4000 3.5%    1,522.64

זפת 80/100    1,673.92

זפת ה.ב.    1,597.79

י”א בתשרי התש׳׳ע )29 בספטמבר 2009( )חמ 3-2152(

חן בר יוסף

מנהל מינהל הדלק

ילקוט הפרסומים 6016, ט״ז בחשוון התש״ע, 3.11.2009 396

1

   ק׳׳ת התשס׳׳ב, עמ' 909; התשס׳׳ד, עמ' 246.

2