גיליון 6017 עמוד 1 מתאריך 04/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בחשוון התש״ע    6017    4 בנובמבר 2009

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 408

מינוי שופטים לכהונה בפועל בבתי המשפט.................. 408

מינוי רשמים בבתי המשפט.................................................... 409

מינוי חבר לוועדת עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 409

מינוי חבר בוועדות ערעור לפי החוקים האמורים........ 409

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה............. 409

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)....................................................................... 410

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי חוק

הסכמים קיבוציים............................................................ 410

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 410

מינוי חבר במועצה לעבודה סוציאלית............................. 411

מינוי ושינוי מינוי קצינות מבחן למבוגרים...................... 411

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 412

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) 412

ביטול מינוי פקידות סעד לפי חוק אימוץ ילדים............ 412

הודעה בדבר סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי

המועצות הדתיות לשנת 2009.................................... 413

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי

המשפט................................................................................. 415

הודעה בדבר קבלת החלטה מקדמית לפי חוק היטלי

סחר ואמצעי הגנה........................................................... 415

הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט של רשות השידור

לפי תקנות חובת המכרזים........................................... 416

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים על

קבלת הודעות לפי התקנות האמורות...................... 416

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 416

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 425

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 465

הודעות מאת הציבור................................................................ 469

תיקון טעות