גיליון 6017 עמוד 2 מתאריך 04/11/2009הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי״א-1951י )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות במשרד החוץ )להלן - המשרד( המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מן העסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחומי הפעילות של המשרד ובתחום הנושאים שבטיפולו, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(א)    המנהל הכללי של המשרד - בלא הגבלה בסכום;

(ב)    המשנה למנהל הכללי - עד לסכום של 2,000,000 שקלים חדשים (להלן - ש״ח);

(ג)    סגן המנהל הכללי למינהל - עד לסכום של 2,000,000 ש"ח;

(ד)    ראש אגף תקשוב - עד לסכום של 1,000,000 ש״ח;

(ה)    סגן המנהל הכללי של אגף תקשורת - עד לסכום של

500.000    ש"ח;

(ו)    סגן המנהל הכללי של אגף קשרי תרבות ומדע (קשתו״ם) - עד לסכום של 500,000 ש"ח;

(ז)    סגן המנהל הכללי של אגף מרכז שיתוף פעולה בינלאומי (מש"ב) - עד לסכום של 200,000 ש"ח;

(ח)    מנהל אגף משאבי אנוש - עד לסכום של 200,000 ש"ח;

(ט)    ראש חטיבת משאבים חומריים - עד לסכום של 100,000 ש"ח;

(י) ראש חטיבת ביטחון משרד החוץ (בטמ"ח) - עד לסכום של

100.000    ש״ח;

(יא) מנהל מחלקת משק - עד לסכום של 43,000 ש״ח. מורשה א' יחתום יחד עם חשב המשרד.

כל אחד מהמורשים ב' עד י״א יחתום יחד עם חשב המשרד או סגנו, או לעניין עסקאות שתמורתן אינה עולה על 200,000 ש"ח, עם מנהל מחלקת התקשרויות.

ההרשאות לנושאי משרה במשרד החוץ, שהודעות עליהן פורסמו - בטלות.

כ״ג בתשרי התש״ע (11 באוקטובר 2009) (חמ 3-9)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס״ח התשי״א, עמ' 52.

מינוי שופט לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דוד מינץ, ת״ז 012671061, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בירושלים, מיום כ״ז בתשרי התש״ע (15 באוקטובר 2009) עד יום י' בחשוון התשע״ד (14 באוקטובר 2013).

י״ג בתשרי התש״ע (1 באוקטובר 2009)

(חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי שופטת לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ורדה פלאוט, ת"ז XXXXXX416, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום כ״ז בתשרי התש״ע (15 באוקטובר 2009) עד יום י' בחשוון התשע״ד (14 באוקטובר 2013). י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי שופטת לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רבקה פוקס, ת"ז XXXXXX769, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי בחיפה, מיום י״ד בחשוון התש״ע (1 בנובמבר 2009) עד יום כ״ז בחשוון התשע״ד (31 באוקטובר 2013). י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי שופטת לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אסתר נחליאלי חיאט, ת״ז 52006848, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום כ״ז בתשרי התש״ע (15 באוקטובר 2009) עד יום י' בחשוון התשע״ד (14 באוקטובר 2013).

י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי שופט לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 1


ילקוט הפרסומים 6017, י״ז בחשוון התש״ע, 4.11.2009 408

1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.