גיליון 6017 עמוד 3 מתאריך 04/11/2009העליון, אני ממנה בזה את שמואל ברוך, ת״ז 055558696, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) עד יום ד' בכסלו התשע״ב (30 בנובמבר 2011). י״ג בתשרי התש״ע (1 באוקטובר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את ורדה פלאוט, ת״ז 055888416, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי מרכז, החל ביום כ"ז בתשרי התש״ע (15 באוקטובר 2009). י״ג בתשרי התש״ע (1 באוקטובר 2009) (חמ 3-60)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את דוד מינץ, ת״ז 012671061, שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית המשפט המחוזי בירושלים, החל ביום כ"ז בתשרי התש״ע (15 באוקטובר 2009). י״ג בתשרי התש״ע (1 באוקטובר 2009) (חמ 3-60)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רבקה פוקס, ת״ז 054852769, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי בחיפה, החל ביום י"ד בחשוון התש"ע (1 בנובמבר 2009). י״ג בתשרי התש״ע (1 באוקטובר 2009) (חמ 3-60)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את אסתר נחליאלי חיאט, ת״ז 52006848, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי בתל אביב, החל ביום כ״ז בתשרי התש״ע (15 באוקטובר 2009). י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) (חמ 3-60)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי חבר לוועדת עררים

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957 י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, אני ממנה את עודד מנסר, ת״ז 023022247 -רופא מוסמך, לחבר בוועדת עררים לפי החוק, במחוז הדרום.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בחשוון התש"ע (21 באוקטובר 2009) (חמ 3-100)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשי״ז, עמ' 103; התשל״ח, עמ' 212.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי חבר בוועדות ערעור

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-11954 (להלן - החוק), וסעיפים 5 ו־12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את עודד מנסר, ת"ז 023022247, רופא מוסמך, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז דרום.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בחשוון התש"ע (21 באוקטובר 2009) (חמ 3-99)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשל"ט, עמ' 88.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי עוזרי פקיד שומה

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסה1 (להלן - הפקודה), אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש עוזרי פקיד שומה לעניין סעיפים 145, 150, 151 ו-152 לפקודה: 2


409 ילקוט הפרסומים 6017, י״ז בחשוון התש״ע, 4.11.2009

1

2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.