גיליון 6017 עמוד 4 מתאריך 04/11/2009מס' זהות

השם

031209992

צבי קוטלר

037643467

כפיר יהושע

061238614

הילה אזולאי

037460219

נטע כרמי

040690471

ערן תשובה

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של כל אחד


מהמנויים לעיל.

י׳׳ג בתשרי התש׳׳ע (1 באוקטובר 2009) (חמ 171—3)

יובל שטייניץ

שר האוצר

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945' (להלן - התקנות), ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או ההתאחדות המכונה ”אגודת ביארק אל עתא” (להלן - ההתאחדות), או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו, לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את השגותיו בכתב לפני, באמצעות היועץ המשפטי למערכת הביטחון, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.

ב' בחשוון התש”ע (20 באוקטובר 2009) (חמ 6080—3)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1 ע”ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-11957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן - ההסכם) שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ביום כ”ד בסיוון התשס׳׳ט (16 ביוני 2009) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7018/2009, כמפורט בתוספת וכי ההוראות האמורות יחולו מיום ט' בתמוז התשס”ט (1 ביולי 2009) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט:

(1)    עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)    עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

(3) עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987.

תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף בהסכם

2.    מחיר יום הבראה יהיה 340 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

3.    הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך2, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

כ”ח באלול התשס׳׳ט (17 בספטמבר 2009) (חמ 107—3)

בנימין (פואד) בן אליעזר שר התעשיה המסחר והתעסוקה

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי”ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים האלה:

(1)    ת”י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן - ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה, מיולי 1996.

במקומו יבוא:

ת”י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן - ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה, מאוקטובר 2009.

(2)    ת”י 60831 חלק 1 - קבלי הספק לחיבור מקבילי המשתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 1000 וולט ועד בכלל: כללי - ביצועים, בדיקות ומיון; דרישות בטיחות; הנחיות להתקנה ותפעול, ממאי 2002. במקומו יבוא:

ת”י 60831 חלק 1 - קבלי הספק לדלף, המשתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 1,000 וולט ועד בכלל: כללי - ביצועים, בדיקות ודירוג - דרישות בטיחות - הנחיות להתקנה ותפעול, מאוקטובר 2009.

(3)    ת”י 61558 חלק 1 - בטיחות של שנאי הספק: יחידות הספקת כוח ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות, מאפריל 2002.

במקומו יבוא:

ת”י 61558 חלק 1 - בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות, מאוקטובר 2009.

(4)    ת”י 61558 חלק 2.7 - בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות לשנאים לצעצועים, מאפריל 2003.

1 ס”ח התשי”ג, עמ' 30; התשנ”ח, עמ' 52.

ילקוט הפרסומים 6017, י׳׳ז בחשוון התש׳׳ע, 4.11.2009 410

1

   ס׳׳ח התשי׳׳ז, עמ' 63.

2

   י”פ התשס׳׳ח, עמ' 4494.