גיליון 6017 עמוד 5 מתאריך 04/11/2009במקומו יבוא:

ת׳׳י 61558 חלק 2.7 - בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים, מאוקטובר 2009.

(5)    ת׳׳י 230 חלק 1 - נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות, מנובמבר 1991.

במקומו יבוא:

ת״י 60269 חלק 1 - נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות, מאוקטובר 2009.

(6)    ת׳׳י 230 חלק 3 - נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימושם של מי שאינם חשמלאים מורשים (בעיקר נתיכים לשימוש ביתי ולשימושים דומים), מפברואר 1994.

ת׳׳י 231 - נתיכים מתוברגים בעלי פקק: בית נתיך של 25 ושל 63 אמפר לחיבור אחורי, מדצמבר 1974.

ת׳׳י 232 - נתיכים מתוברגים בעלי פקק: בית נתיך של 100 ושל 200 אמפר לחיבור אחורי, מאוגוסט 1965, גיליון תיקון מדצמבר 1974 וגיליון תיקון מס' 2 מאוקטובר 1994.

ת׳׳י 233 - נתיכים מתוברגים בעלי פקק: בית נתיך של 25 ושל 63 אמפר לחיבור קדמי, ברגי חיבור, דיסקיות, מדצמבר 1974, גיליון תיקון מיולי 1981 וגיליון תיקון מס' 2 מאוקטובר 1994.

ת׳׳י 234 - נתיכים מתוברגים בעלי פקק: בית נתיך של 100 ושל 200 אמפר לחיבור קדמי ובורג חיבור, מאוגוסט 1965, גיליון התיקון מדצמבר 1974 וגיליון תיקון מס' 2 מאוקטובר

1994.

ת׳׳י 235 - נתיכים מתוברגים בעלי פקק: ראשים של 25 ושל 63 אמפר, פקקים וברגי התאמה, מדצמבר 1974, גיליון תיקון מיולי 1981 וגיליון תיקון מס' 2 מאוקטובר 1994.

ת״י 236 - נתיכים מתוברגים בעלי פקק: ראשים של 100 ושל 200 אמפר, פקקים, נדני התאמה, מדצמבר 1974 וגיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 1994. במקומם יבוא:

ת״י 60269 חלק 3 - נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, בעיקר) - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F, מאוקטובר 2009. התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס׳׳ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

כ׳׳ה בתשרי התש׳׳ע (13 באוקטובר 2009) (חמ 3-95)

בנימין (פואד) בן אליעזר שר התעשיה המסחר והתעסוקה

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים האלה:

י ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשנ׳׳ח, עמ' 52.

(1)    ת׳׳י 1048 - סל לנשיאת תינוק - סל-קט, מנובמבר 1982 במקומו יבוא:

ת׳׳י 1048 - מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2009.

(2)    ת׳׳י 4413 - מוצרים לטיפול בילד: הליכונים לתינוקות -דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מאוקטובר 2002. במקומו יבוא:

ת׳׳י 1273 - מוצרים לשימוש וטיפול בילד - ״הליכונים״ לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2009.

(3)    ת״י 4007 חלק 1 - מיטות קומתיים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ובדיקות - דרישות בטיחות, מאוקטובר 1997 וגיליון תיקון מס' 1, ממרס 2006.

במקומו יבוא:

ת״י 4007 חלק 1 - ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות, מספטמבר 2009.

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס״ט, עמ' 5756.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה, למעט לעניין ת״י 1048 שלעניינו תחילתה שנה וחצי מיום פרסומה. י״ב בתשרי התש״ע (30 בספטמבר 2009) (חמ 3-95)

בנימין )פואד( בן אליעזר שר התעשיה המסחר והתעסוקה

מינוי חבר במועצה לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק העובדים הסוציאליים התשנ״ו-11996, אני ממנה את ד״ר רון קאופמן, ת״ז 053372157, לחבר במועצה לעבודה סוציאלית, נציג מועצת המנהלים של בתי הספר לעבודה סוציאלית, במקום פרופ' עליאן אלקרינאוי, ת״ז 253867669.

ל' בתשרי התש״ע (18 באוקטובר 2009) (חמ 3-2749)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    ס״ח התשנ״ו, עמ' 152.

2    י״פ התשס״ו, עמ' 648.

מינוי קצינות מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן למבוגרים לעניין החוק האמור:

411 ילקוט הפרסומים 6017, י״ז בחשוון התש״ע, 4.11.2009

1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס״ח התשל״א,

2

עמ' 88.