גיליון 6018 עמוד 1 מתאריך 05/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בחשוון התש״ע    6018    5 בנובמבר 2009

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-2.9.2009 עד 1.10.2009)............................................. 472

הצטרפות שותף (מ-2.9.2009 עד 1.10.2009).............................................. 472

פרישת שותף (מ-2.9.2009 עד 1.10.2009)................................................ 480

רישום שותפויות (מ-2.10.2009 עד 1.11.2009)............................................ 483

הצטרפות שותף (מ-2.10.2009 עד 1.11.2009)............................................. 484

פרישת שותף (מ-2.10.2009 עד 1.11.2009)............................................... 488

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות........................................ 489

הודעות סופיות בדבר מחיקה מפנקס העמותות.......................................... 490