גיליון 6019 עמוד 1 מתאריך 10/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בחשוון התש״ע    6019    10 בנובמבר 2009

עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.................................................... 492

מינוי שופט-עמית בבית משפט................................................... 492

מינוי רשמות לפי חוק ההוצאה לפועל.................................... 492

מינוי יושב ראש לוועדת קנסות לפי חוק המועצה לענף

הלול (ייצור ושיווק)............................................................... 492

מינוי חוקרות ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות

(הגנת ילדים)............................................................................ 492

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)..................................................................... 493

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)......................................................... 493

הסמכת מאבטחים לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור......................................................................... 493

הודעה בדבר הוספת שטחים לרישיון    נפט.............................. 494

מינוי מפקחים לפי חוק הטיס, ולפי חוק רישוי שירותי

התעופה...................................................................................... 495

מינוי מפקחת לפי חוק העבירות המינהליות......................... 495

הודעות על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים..................................................................................... 495

הודעות בדבר הרכב המועצה הדתית שדרות והמועצה

הדתית האזורית כפר פינס מנשה.................................... 495

מינוי מפקחת לפי חוק הפיקוח על מעונות............................. 496

מינוי וביטול מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).................................................................................... 496

הודעות על מינוי חברי ועדה לעררים לפי חוק הביטוח

הלאומי....................................................................................... 496

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות

רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).......... 497

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)........................................................................ 497

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי התקנות האמורות.... 497 מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת המסים

(גבייה)......................................................................................... 497

מינוי מנהלת בחירות ברחובות לפי חוק הרשויות

המקומיות (בחירות)............................................................... 497

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים........................................ 497

מינוי קצינים מוסמכים לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים

ציבוריים..................................................................................... 498

אישור מגרשי אחסנה לפי תקנות התעבורה (איסור

שימוש ברכב - מגרשי אחסנה) (הוראת שעה).......... 498

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה............. 498

אישור מונים למונית, מוכר מוסמך ונותן שירות מוסמך... 499

דרישה לסילוק כלי שיט לפי פקודת הנמלים................................ 499

העברת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(גרירת רכב וחילוצו)........................................................................ 499

העברת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(מוסכים ומפעלים לכלי רכב)..................................................... 499

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

(בחינת רישוי)...................................................................................... 499

הודעות בדבר הוצאת חברים ובדבר השעיית חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................................... 499

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה במועצה המקומית

דלית אל כרמל.................................................................................... 500

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................................. 501

הודעה על בקשה לחידוש רישום מקרקעין ותיקון טעות

דפוס________________________________________________________________________________ 501

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................................ 501

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................ 501

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.............................. 508

הודעות מאת הציבור...................................................................... 509