גיליון 6019 עמוד 2 מתאריך 10/11/2009026182527, לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל

במחוז חיפה, החל ביום י' בחשוון התש״ע (28 באוקטובר

2009).

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(6) לחוק הממשלה, התשס״א-2001/ כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה1, שהשר עוזי לנדאו ימלא את מקום השר לביטחון הפנים בעת העדרו מן הארץ, מיום ג' בחשוון התש״ע (21 באוקטובר 2009) עד יום ה' בחשוון התש״ע (23 באוקטובר 2009).

בהתאם לסעיף 9 לחוק הממשלה, התשס"א-2001, נמסרה הודעה לכנסת.

י' בחשוון התש״ע (28 באוקטובר 2009) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

מינוי שופט-עמית

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 י, לפי בחירת הוועדה לבחירת שופטים מיום י״ב בתשרי התש״ע (30 בספטמבר 2009), אני ממנה בזה את השופט בדימוס יצחק גרטי, ת״ז 077700458, לכהונת שופט-עמית בבתי משפט השלום במחוז תל אביב, מיום א' בחשוון התש״ע (19 באוקטובר 2009) עד י״ד בחשוון התשע״ד (18 באוקטובר 2013).

א' בחשוון התש״ע (19 באוקטובר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-21967, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית המשפט השלום אלונה שדה, ת"ז 023660467, לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז הדרום, החל ביום י' בחשוון התש״ע (28 באוקטובר 2009).

ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשס״ט, עמ' 42.

מינוי רשמת

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-21967, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית המשפט השלום רביע ג'באלי, ת"ז

ט' בחשוון התש"ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי רשמת

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-21967, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית המשפט השלום ליאת הר-ציון, ת"ז 031929979, לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוזות חיפה והמרכז, החל ביום כ״ח בחשוון התש״ע (15 בנובמבר 2009).

ט' בחשוון התש"ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשס״ט, עמ' 42.

מינוי יושב ראש לוועדת קנסות

לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ״ד-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61(ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ״ד-21963, אני ממנה את יקותיאל הדר, ת"ז XXXXXX763, ליושב ראש ועדת הקנסות לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בחשוון התש"ע (21 באוקטובר 2009) (חמ 3-414)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ד, עמ' 12; התשמ״א, עמ' 179.

מינוי חוקרות ילדים

לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-21955, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את הרשומות מטה לחוקרות ילדים:

לירון שמעוני, ת״ז 066062167;

מורן צור, ת"ז XXXXXX629;

נטע טרטקובסקי, ת"ז XXXXXX979. תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בחשוון התש"ע (21 באוקטובר 2009) (חמ 3-401)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס"ח התשט"ו, עמ' 96; התש"ס, עמ' 30.

ילקוט הפרסומים 6019, כ״ג בחשוון התש״ע, 10.11.2009

1

492

2

ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשס״ט, עמ' 42.