גיליון 6019 עמוד 3 מתאריך 10/11/2009הודעה על מינוי חברים נוספים

לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ׳׳ו-1965 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ׳׳ו-1965י (להלן - התקנות), מיניתי חברים נוספים ברשימת הרופאים2, לעניין התקנות האמורות כמפורט להלן: אזור תל אביב

ד׳׳ר יחיאל אורן, ת׳׳ז XXXXX989 ד׳׳ר מרילנה הוד, ת׳׳ז XXXXXX420 ד׳׳ר אלכסנדר שפירא, ת׳׳ז XXXX580 אזור באר שבע

ד׳׳ר סוזנה פרישר, ת׳׳ז XXXXX573

תוקף המינויים לשלוש שנים מיום חתימתם.

ד' בחשוון התש׳׳ע (22 באוקטובר 2009) (חמ 3-183)

אהוד ברק

שר הביטחון

1    ק׳׳ת התשכ׳׳ו, עמ' 204; התש׳׳ס, עמ' 568.

2    י”פ התשנ״ח, עמ' 5242.

הודעה על מינוי חברים נוספים

לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ׳׳ד-1964 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ׳׳ד-1964י, מיניתי את המפורטים להלן לחברים נוספים ברשימת הרופאים2, לעניין התקנות האמורות כמפורט להלן: אזור תל אביב

ד׳׳ר אבינעם אלישיב, ת׳׳ז XXXX463 ד׳׳ר יצחק בייר, ת׳׳ז XXXX858 ד׳׳ר מרים בלום, ת׳׳ז XXXX362 ד׳׳ר שמואל בר חיים, ת׳׳ז XXXXX803 ד׳׳ר אבינעם גורדין, ת׳׳ז XXX488 ד׳׳ר אדם דרנל, ת׳׳ז XXXXXX454 ד׳׳ר משה (מלוין) וסטרייך, ת׳׳ז XXXXX632 ד׳׳ר דוד יפה, ת׳׳ז XXXXXX018 אזור ירושלים

ד׳׳ר לילך יהודית דרורי, ת׳׳ז XXXXXX941 תוקף המינויים לשלוש שנים מיום חתימתם.

ד' בחשוון התש״ע (22 באוקטובר 2009) (חמ 3-183)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק׳׳ת התשכ״ד, עמ' 870.

2    י”פ התשנ״ו, עמ' 652.

הסמכת מאבטח

לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס׳׳ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס׳׳ה-2005י (להלן - החוק), אני מסמיך כל עובד ביטחון המועסק באבטחת בית שגריר מדינת אל סלבדור בישראל (להלן - מיתקן שגרירות), למאבטח לעניין החוק (להלן - מאבטח), ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו.

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט, לפי סעיף 3 לחוק, יהיו כמפורט להלן:

(1)    בעת כניסה למיתקן השגרירות - על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען או בטובין אחרים;

(2)    ברחבת מיתקן השגרירות ובסביבתו הקרובה - על גופו של אדם או בכלי תחבורה, אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה.

תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח תקפה. כ׳׳ו בתשרי התש׳׳ע (14 באוקטובר 2009) (חמ 3-3595)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

1 ס׳׳ח התשס׳׳ה, עמ' 758.

הסמכת מאבטח

לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס׳׳ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס׳׳ה-2005י (להלן - החוק), אני מסמיך כל עובד ביטחון המועסק באבטחת שגרירות צרפת בישראל ובית השגריר הצרפתי בישראל (להלן - מיתקני שגרירות), למאבטח לעניין החוק (להלן - מאבטח), ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו.

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט, לפי סעיף 3 לחוק, יהיו כמפורט להלן:

(1)    בעת כניסה למיתקני השגרירות - על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען או בטובין אחרים;

(2)    ברחבת מיתקני השגרירות ובסביבתם הקרובה - על גופו של אדם או בכלי תחבורה, אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה.

תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח תקפה. כ׳׳ו בתשרי התש׳׳ע (14 באוקטובר 2009) (חמ 3-3595)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

1 ס׳׳ח התשס׳׳ה, עמ' 758.

493 ילקוט הפרסומים 6019, כ״ג בחשוון התש״ע, 10.11.2009