גיליון 6020 עמוד 1 מתאריך 12/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בחשוון התש״ע    6020    12 בנובמבר 2009

עמוד


עמוד

הודעה על הארכת תקופת כהונתו של ראש שירות

הביטחון הכללי................................................................. 516

הודעה על מינוי מנהל כללי.................................................. 516

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 516

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה........................................ 516

מינוי ממונה על הגבייה.......................................................... 516

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 516

מינוי קצינת מבחן לנוער........................................................ 517

אכרזה בדבר מעון נעול לפי חוק הנוער (שפיטה,

ענישה ודרכי טיפול)........................................................ 517

הסמכת פקידת סעד ראשית לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 517

מינוי פקידות סעד לפי החוק האמור.................................. 517

ביטול מינוי פקידי סעד לפי החוק האמור........................ 517

מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על חוסים................. 518

מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא............ 518

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית רמת ישי.............. 518

הודעות בדבר הענקת רישיונות לחיפושי נפט והפקתו 518

הודעה בדבר העברת זכויות נפט......................................... 519

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט......................... 519

הודעה על סחורה טרופה לפי פקודת הסחורות

הנטרפות ודמי הצלה...................................................... 519

תמציות תקציבים רגילים של עיריות לשנת 2009

(נתניה - עדכון, קרית ביאליק)................................... 520

הודעה על מינוי מפקחים ברשות מקומית לפי חוק

העבירות המינהליות...................................................... 521

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (הרצליה)............. 521

הודעה בדבר מינוי ממלאי מקום לחברים לוועדת

ערר לארנונה (עפולה)..................................................... 521

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 521

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 528

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 546

הודעות מאת הציבור................................................................ 547